KMIT GROUP

Knowledge Management

Information Technology

VDO

KMIT-GROUP เพิ่มขุมกำลังด้านความปลอดภัยให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในยุคที่แนวคิด Digital Transformation ส่งผลให้องค์กรและหน่วยงานต้องปรับตัวในด้านต่างๆ ทั้งแนวคิดและวิธีการ เพื่อให้ดิจิทัลเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการทำงานของบริษัท

SITE REFERENCE

KMIT-GROUP มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customers Success)ด้วยการให้บริการ อย่างจริงใจ ตรงไปตรงมาเปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดช่วยให้คำปรึกษา และแนะนำ Solution ที่ดีและเหมาะสมกับลูกค้าที่สุดเพื่อความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ ..